ساخت هواپیمای مدل به سفارش شرکت سایا
ساخت هواپیمای مدل به سفارش شرکت سایا
خلبانی هواپیمای مدل
تست های ممان اینرسی و بازیابی چتر