این گروه آماده مذاکره با سازمان های و دیگر صنایع جهت عقد قرارداد های همکاری می باشد.