سررویی قدرتمند مناسب جهت هواپیما های سبک، مصارف صنعتی و رباتیک.

مشخصات: