نمونه سازی سریع روشی برای ساخت قطعات طراحی شده توسط کامپیوتر می باشد. معمولا طراحان و سازندگان قبل از تولید محصول قطعات طراحی شده را با این روش می سازند تا از عملکر و شکل ظاهری آن مطمئن شوند.

خدمات پرینتت سه بعدی
خدمات پرینتت سه بعدی